Mayor Sam Telfer (LGA President)

LGA President Mayor Sam Telfer